ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Ποιότητας ISO 9001:2015

Πολιτική Ποιότητας

 

 

Στις δραστηριότητες της εταιρείας Καραδόντης Γεώργιος με διακριτικό τίτλο «PISCINA OGGI» περιλαμβάνονται η μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση και συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και η εμπορία χημικών και ειδών πισίνας.
Βασική αρχή και δέσμευση της «PISCINA OGGI», αλλά και φιλοσοφία όλου του προσωπικού της, είναι να παρέχει στους πελάτες εγκαταστάσεις κολυμβητικών δεξαμενών και υπηρεσίες που συμμορφώνονται πλήρως με τις δεδηλωμένες απαιτήσεις τους, με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η ίδια η εταιρεία καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.
Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζόμενους θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της «PISCINA OGGI» και των στόχων της.
Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας:
 Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητές της εταιρείας, οι οποίες έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.

  • Παρακολουθεί και αξιολογεί συστηματικά την κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού της.
  • Επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ' επέκταση ολόκληρου του Σ.Δ.Π..
  • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή/ και Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Εταιρεία.
  • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε δραστηριότητά τους.
  • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας.
  • Προσδιορίζει τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται από την δραστηριότητά της και προσδιορίζει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
  • Αναγνωρίζει και αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με την λειτουργία της, εντοπίζει τις πιθανές καταστάσεις που δύναται να αποτελέσουν εμπόδιο στην επίτευξη των στόχων της και λαμβάνει μέτρα διαχείρισης.
  • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
  • Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η εταιρεία «PISCINA OGGI» αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.

 


6/9/2022

 

____________________
Γ. Καραδόντης
Διαχειριστής

 

        "Πιστοποιητικό

 

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήσετε μαζί μας