ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Περιβαλλοντική Πολιτική ISO 14001:2015

Περιβαλλοντική Πολιτική

 

Στις δραστηριότητες της εταιρείας Καραδόντης Γεώργιος με διακρατικό τίτλο «PISCINA OGGI» περιλαμβάνονται η μελέτη, επίβλεψη, εγκατάσταση και συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών, καθώς και η εμπορία χημικών και ειδών πισίνας.
Η εταιρεία με γνώμονα το σκοπό της, το πλαίσιο λειτουργίας της, καθώς και τις περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες λειτουργεί, δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκει τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.
Όλοι οι εργαζόμενοι της ενεργούν στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της δέσμευσης τους για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για το περιβάλλον, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρεία και τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης του.
Η επιχείρηση δεσμεύεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης φιλοσοφίας περιβαλλοντικής προστασίας για την υλοποίηση δράσεων που έχουν τους εξής κύριους άξονες εφαρμογής:

 • Εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας.
 • Ικανοποίηση απαιτήσεων συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων του με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες και κανονιστικές διατάξεις.
 • Ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων, ενέργειας, πρώτων και βοηθητικών υλών στις παραγωγικές διαδικασίες, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
 • Μείωση, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση όπου αυτό είναι εφικτό, της παραγωγής υγρών, στερεών ή αερίων αποβλήτων.
 • Ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την υιοθέτηση και εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών και προϊόντων.
 • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση όλου του προσωπικού για την ενεργό συμμετοχή τους στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
 • Πληροφόρηση των συνεργατών της εταιρείας (πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους, κυβερνητικούς φορείς κλπ) για τα τη δέσμευση της επιχείρησης με σκοπό την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.
 • Παροχή πληροφοριών σε εξωτερικούς φορείς σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις με σκοπό την ενημέρωση και συνεργασία για την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος.
 • Εισαγωγή περιβαλλοντικών προγραμμάτων με στόχο την επίτευξη αντικειμενικών περιβαλλοντικών στόχων, τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
 • Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση κατά την εφαρμογή των αρχών της περιβαλλοντικής πολιτικής.
 • Συνεχή ανασκόπηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και στόχων που έχουν τεθεί από την εταιρία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης.

6/9/2022

____________________
Γ. Καραδόντης
Διαχειριστής

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήσετε μαζί μας
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της αποδέχεστε αυτόματα την χρήση των cookies. • ΠληροφορίεςΤο κατάλαβα